Antikorupcinė programa

PATVIRTINTA
VšĮ Juknaičių ambulatorijos
Vyriausiosios gydytojos
2015- 12-29 įsakymu Nr. V-07

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUKNAIČIŲ AMBULATORIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2018 METŲ PROGRAMAI. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos VšĮ Juknaičių ambulatorijos programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos kontrolės ir prevencijos sistemą įstaigoje.

2. Korupcijos prevencijos VšĮ Juknaičių ambulatorijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. XI-1457 (Žin., 2011, Nr.77-3727) patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-924 ,,Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo” pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr. 129-6121).

3. Programoje vartojamos sąvokos:
Korupcijos prevencija – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos priežiūros darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
Korupcija – bet koks įstaigos darbuotojo elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos įstaigoje, teikiant paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą,

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos įstaigoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę VšĮ Juknaičių ambulatorijos bei jos darbuotojų veiklą.

6. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos įstaigos veiklai užtikrinti, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

7. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
7.1 vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką įstaigoje;
7.2 nustatyti veiklos sritis įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
7.3 įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
7.4 teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;
7.5 skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;
7.6 programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;
7.7 skatinti skaidrų ir atvirą paslaugų teikimą, ugdyti antikorupcinę kultūrą Įstaigoje.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS STRATEGINĖS NUOSTATOS

8. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.
9. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir ekonominio veiksmingumo kontrolę.
10. Užtikrinti kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.
11. Internetiniame tinklalapyje viešinti viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu.
12. Sudaryti galimybę gyventojams ir įstaigos darbuotojams anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus, sukurti pranešimų nagrinėjimo sistemą.
13. Dalyvauti mokymuose, seminaruose antikorupcine tema, kad įstaigos darbuotojai gautų teorinių ir praktinių žinių, susipažintų su naujausiais kovos su korupcija būdais.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS EFEKTYVUMO NUSTATYMAS

14. Šia programa siekiama tokių rezultatų:
14.1 sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir padidinti nepakantumą korupcijai;
14.2 pagerinti korupcijos prevencijos įstaigoje organizavimą.

15. Korupcijos prevencijos efektyvumas (rezultatyvumas) nustatomas vadovaujantis šiais kiekybės ir kokybės rodikliais:
15.1 atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičiumi;
15.2 įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičiumi;
15.3 neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičiumi;
15.4 ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičiumi;

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato įgyvendinimo priemones, jų įvykdymo terminus bei vykdytojus.
16.1 Įstaigos vyriausiasis gydytojas skiria asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.
16.2 Įstaigos administracija kasmet išklauso asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą veiklos ataskaitą, išsamiai išnagrinėja išvadas ir prireikus atitinkamai koreguoja programą.
16.3. Šios programos įgyvendinimo rezultatai – korupcijai atsirasti palankių sąlygų užkirtimas įstaigoje, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, administruojant ir teikiant paslaugas pacientams.
_____________________________________________________________

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUKNAIČIŲ AMBULATORIJOS
VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS
Į S A K Y M A S

DĖL KORUPCIJOS PREVENCINĖS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO IR ATSAKINGO ASMENS UŽ KORUPCIJOS PRVENCIJOS IR KONTROLĖS VYKDYMĄ PASKYRIMĄ
2015 m. gruodžio 29 d. Nr. V-07
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. XI-1457 (Žin., 2011, Nr.77-3727) patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-924 ,,Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo” pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr. 129-6121),

p a t v i r t i n u 2016-2018 m. VšĮ Juknaičių ambulatorijos korupcijos prevencijos programą, programos priemonių planą.

S k i r i u atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolė vykdymą vyr. gydytoją.

Vyriausioji gydytoja                                                              Jolanta Barzdienė
_____________________________________________________________

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO PLANAS
2016-2018 metams.

Eil. Nr. Korupcijos prevencijos programos priemonės Įvykdymo laikas
1. Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. 2016 m.
2. Parengti, patvirtinti ir prireikus patikslinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2016–2018 m. priemonių planą 2016-2018 m.
3. Patvirtintų korupcijos prevencijos programų kopijų bei informacijos apie asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikiamas Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui, įstaigos steigėjui (Savivaldybės administracijai) 2016-2018 m.
4. Įstaigos internetiniame tinklapyje paskelbti Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2016–2018 m. priemonių planą bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus. 2016-2018 m.
5. Sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems piliečiams anonimiškai pranešti įstaigos vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos Nuolat
6. Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti vyriausiąjį gydytoją ir įstaigos steigėjus. Gavus pranešimą
7. Analizuoti užfiksuotus korupcijos faktus ir, suderinus su vyriausiuoju gydytoju, įstaigos steigėjais, juos viešinti teisės aktų nustatyta tvarka Per 10 darbo dienų nuo informacijos pasitvirtinimo
8. Dalyvauti organizuojamuose mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę). Ne rečiau kaip kartą metuose
9. Vykdyti anketinę darbuotojų ir pacientų apklausą dėl įstaigoje teikiamų paslaugų teikimo organizavimo bei prieinamumo. Kartą metuose
10. Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos nagrinėjimas. Gavus skundą, pareiškimą, pasiūlymą
11. Vyriausiajam gydytojui pavedus, atstovauti įstaigai bendradarbiaujant su STT ir Savivaldybės antikorupcijos komisija korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais Nuolat
12. Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo. Nuolat
13. Parengti ir įstaigos administracijai pateikti metinę ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą Kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito pirmo mėnesio 10d.
14. Įstaigos internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją apie vykdomus viešuosius pirkimus ir viešųjų pirkimų konkursų rezultatus. Nuolat